Privacy Policy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Robot Uprising tapahtuman henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.08.2018. Viimeisin muutos 20.08.2018.

 

  1. Rekisterinpitäjä

Helsinki Think Company ry,

Yliopistonkatu 4,

00101 Helsinki

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rosa Smolander,

rosa.smolander@robotuprising.fi

+358 40 044 0630

 

  1. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri (Robot Uprising)

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

– Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

– Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän asiakassuhteeseen

Tapahtumaan osallistuvien tietoja käytetään sisällön elinkaaren mukaiseen viestintään, jatkomarkkinointiin sekä tapahtuneeseen sisältöön liittyvään tilastointi- ja tutkimustarkoitukseen. Markkinointirekisterin osalta tietoja käytetään ohjelma- ja tapahtumasisällöistä viestimiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisterissä: pääsääntöisesti vain sähköposti ja nimi tai erikoistapauksissa myös puhelinnumero.

Asiakasrekisterissä: Ohjelmiin osallistujilta kerätään tietoja ohjelman toteuttamista varten. Näitä tietoja ovat esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti, opintoala ja mahdollisesti hakuun liittyviä tietoja hakevasta tiimistä tai yksilöstä.

Tiedot säilytetään ohjelmien jälkiviestinnän elinkaaren verran, mikä on vähintään 5 ja enintään 10 vuotta ohjelman päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan tutkimustarkoituksiin.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

This content is published under the following terms:

CC Attribution License